Emploi/Stage

Jong gediplomeerden

De sectoren die jonggediplomeerden aanwerven

Dit artikel komt uit onze archieven. U kan hem alleen raadplegen via Google. We nodigen U uit om in de rubrieken van deze site een geactualiseerde versie van dit onderwerp te vinden.

Door de crisis blijft de arbeidsmarkt voorzichtig, om niet te zeggen terughoudend. Maar het tewerkstellingscijfer blijft stabiel, en heel wat sectoren blijven wel aanwerven, ook al zijn ze iets selectiever geworden. Een overzicht ter zake.

Voorzichtig, maar stabiel : zo zouden we de arbeidsmarkt in België voor 2013 kunnen omschrijven. Dat is in ieder geval de trend die uit alle indicatoren blijkt. “Uit de resultaten van onze driemaandelijkse enquête blijkt dat er nog niet meteen een opleving van de arbeidsmarkt in zicht is,” stelt Philippe Lacroix, Managing Director van ManpowerGroup BeLux, wanneer hij het heeft over de prognoses voor de tweede helft van 2012. “Toch blijven de plannen inzake rekrutering, zowel in België als in de meeste landen wereldwijd waar de enquête is gevoerd, positief en relatief stabiel ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dat kan al beschouwd worden als een veelbelovend signaal in deze turbulente periode voor de eurozone. De markt biedt weinig visibiliteit en de werkgevers blijken nog steeds te aarzelen wanneer ze moeten beslissen over al dan niet aanwerven.”

Selectiever in het rekruteren

Ook al ligt de vraag lager, er is wel degelijk een vraag : men is gewoon selectiever. “We zitten momenteel in een economie die tegen dubbele snelheid draait,” vertelt Dries De Vos, directeur van Office Team België. De sterk gespecialiseerde beroepen doen het beter dan de arbeidsmarkt in het algemeen.” Want ook al is de crisis op wereldvlak nog niet onder controle, de schaarste aan talenten laat zich toch even erg voelen. In België vindt één werkgever op vier niet de profielen waarnaar hij op zoek is. De redenen daarvoor zijn : een gebrek aan beschikbare kandidaten, een tekort aan ervaring of nog een tekort aan competenties. Deze problemen op het vlak van rekrutering stellen zich duidelijker in Wallonië dan in Vlaanderen of Brussel.

Een veel gevraagde categorie : ingenieurs

De lijst van gezochte profielen wordt aangevoerd door ingenieurs en hooggekwalificeerd technisch personeel in het algemeen. “De technische profielen maken 80% uit van onze arbeidskrachten,” vertelt Catherine Merckx, verantwoordelijke Rekrutering & Selectie bij de MIVB (Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel). “Momenteel hebben we een grote behoefte aan jonge rekruten, alsook aan vrouwen, die ondervertegenwoordigd zijn in onze sector. We zoeken afgestudeerden in elektriciteit, elektronica en elektromechanica, maar ook bouwingenieurs, landmeters, statistici en wiskundigen.” Met bijna 7000 werknemers is de MIVB de grootste werkgever in Brussel. We moeten wel opmerken dat het niet nodig is dat men in de hoofdstad woont om bij dit bedrijf te kunnen solliciteren. “Wij ontvangen sollicitatiebrieven uit heel België. Jonggediplomeerden maken zo’n 20 tot 30% uit van ons jaarlijks aantal aanwervingen.” En dat geldt ook voor Defensie, dat jaarlijks tussen 1500 en 2000 jongeren aanwerft. “Wij werven gediplomeerden aan op basis van hun specialiteit voor de invulling van nichefuncties,” verduidelijkt luitenant-kolonel Marc Levenbergh. Maar we werven bijvoorbeeld ook toekomstige industriële ingenieurs aan die in het 2e of 3e jaar van hun bacheloropleiding zitten. Zij krijgen de kans om hun studies gratis af te werken : ze volgen hun cursus verder in de burgerlijke universiteit en worden betaald door Defensie, waarna ze hun loopbaan voortzetten bij ons.”

De sectoren die in de lift zitten

Men is tegenwoordig niet alleen op zoek naar jonggediplomeerden met een technische kennis. Ook de banksector houdt de ogen open voor nieuwe talenten. “Voor onze Traineeship-programma’s zijn we op zoek naar profielen met minimaal een masterdiploma,” licht Sophie Vanderputten, Recruitment Manager bij ING, toe. “Deze programma’s zijn gespreid over 5 tot 7 jaar en bieden de nieuwe medewerkers in staat een specifiek parcours af te leggen waarbij ze diverse verantwoordelijkheden en rollen krijgen, dat dan doorgaans doorloopt naar een managerfunctie. Er zijn verschillende soorten Traineeship : Insurance, International Corporate Banking, General Management… Voor bepaalde programma’s zijn we eerder op zoek naar economische profielen, voor andere kunnen we flexibel zijn wat het soort diploma betreft. De talenkennis is echter een absolute vereiste. En ook enige ervaring in het buitenland wordt zeker gewaardeerd.”

Ook in de sector van de consultancy gaan doorgaans heel wat jonggediplomeerden aan de slag. “Dit jaar nog zullen wij meer dan 500 personen aanwerven, waarvan 300 met een juniorprofiel,” kondigt Jurgen Moenaert, verantwoordelijke rekrutering bij Deloitte België, de reus in de consultancysector, aan. “De profielen waarnaar wij op zoek zijn, zijn verscheiden : de meeste van onze juniors hebben een master in economie, boekhouding of fiscaliteit gevolgd ; en er zijn ook handelsingenieurs, burgerlijke ingenieurs, juristen en informatici bij… Maar ook andere profielen zoals masters in sociologie of wiskunde kunnen bij Deloitte aan de slag. Bovendien hebben we onze rekrutering al enkele jaren ook opengesteld voor houders van een bachelordiploma.”

Nog een sector waarin men steeds op zoek is naar jonggediplomeerden : de wereld van de verzekeringen. “In deze sector wordt doorlopend gerekruteerd,” bevestigt Jonathan Ferrara van Michael Page, “want er is altijd vraag naar nieuwe medewerkers, zeker in een crisisperiode ! Bovendien wordt de leeftijdspiramide in deze sector omgekeerd, de vraag naar juniorprofielen is er enorm. Er stelt zich maar één probleem : deze functies zijn eerder miskend en raken maar slecht verkocht aan de jongeren. Het gaat hier niet om een discipline, maar om een volwaardige sector waarin alle functies vertegenwoordigd zijn.”

Andere sectoren zien zich geconfronteerd met een zekere schaarste, terwijl ze ook te lijden hebben van een bepaald gevoel van afkeer : hoog gekwalificeerde en meertalige commerciële profielen, alsook administratieve activiteiten van topniveau. “Het ontbreekt de banksector algemeen genomen aan Nederlandstalige profielen,” merkt Jonathan Ferrera op. En dat geldt ook voor de verkoop, waar er een tekort is aan tweetalige sales hunters.”

Talen, een belangrijke troef

Er mag dan al geen standaardprofiel zijn waarnaar men op zoek is, toch kunnen we bepaalde constanten vaststellen in de aanvragen van de werkgevers. “De talenkennis blijft een cruciale troef, en dan in eender welke sector,” herhaalt Jonathan Ferrera. “Meertalige kandidaten worden doorgaans sterk gewaardeerd,” bevestigt ook de directeur van OfficeTeam, Dries De Vos. “Wie over een masterdiploma beschikt in een domein dat te maken heeft met de gezochte functie, beschikt zeker over een troef. Maar het aantal diploma’s dat men heeft, is niet echt het belangrijkste. Het is vooral de relevantie van die diploma’s met het oog op de gezochte functie die in het voordeel van de gediplomeerde kan werken. Wie tijdens zijn studies al enige werkervaring heeft opgedaan (een stage of vakantiejob), beschikt eveneens over een serieuze troef. De ondernemingen zijn op zoek naar professionals die niet alleen over de juiste opleiding beschikken, maar die expertise ook combineren met enkele andere vaardigheden zoals een neus voor business, naleving van termijnen, stressbestendigheid en teamspirit.”

De kwaliteiten die de werkgevers verwachten

“De constante die wij bij onze toekomstige werknemers zoeken,” vervolgt Jurgen Moenaert, “is een natuurlijke affiniteit voor zaken, alsook bepaalde karaktertrekken : een kritische geest, openheid, zin om te leren, proactiviteit ... U mag dan al boekhouder, advocaat of psycholoog van opleiding zijn, als u geen zin hebt om specifiek in uw domein te werken, maar wel over de kwaliteiten beschikt waarnaar wij op zoek zijn, dan zullen wij allicht wel geïnteresseerd zijn in u.” En Jonathan Ferrera voegt daar nog aan toe : “Het voordeel van de Belgische markt is dat men niet zo erg gefocust is op de titel van het diploma of de naam van de school. Wat van belang is, zijn vooral de transversale kwaliteiten, de persoonlijkheid.” En dat wordt ook bevestigd door Sophie Vanderputten : “Wij verwachten kandidaten die tijdens het hele rekruteringsproces trouw blijven aan zichzelf. Dat is zelfs essentieel om ons toe te laten de nieuwe medewerkers een functie aan te bieden die optimaal bij hen past.”

Het loon van de startende werknemer

Wat mag een jonggediplomeerde die net op de arbeidsmarkt komt, verwachten op het vlak van loon ? De toegekende lonen variëren, ongeacht de sector, tussen 1800 en 2500 € bruto per maand, met af en toe uitschieters die kunnen oplopen tot 3000 € voor bepaalde functies. Het gemiddelde loon ligt ongeveer rond 2100 € bruto. Daar komt nog het voordelenpakket bij, dat varieert afhankelijk van de sector en de onderneming (wagen, telefoon, verzekeringen, abonnement voor openbaar vervoer, diverse bonussen en voordelen, enz.).
“Het is belangrijk dat we vermelden dat jonggediplomeerden realistisch moeten blijven in hun loonverwachtingen,” herhaalt Dries De Vos. De arbeidsmarkt is erg concurrentiegevoelig. De doelstelling van een eerste job moet dan ook zijn de eigen ervaring te vergroten en de theorie in de praktijk leren omzetten. De lonen volgen dan wel, afhankelijk van de loopbaan. De jonggediplomeerde moet zich al tijdens het aanwervingsgesprek bereid tonen om zich verder te ontplooien en moet te vinden zijn voor specifieke projecten zoals die zich aandienen. Dat de sollicitant zijn competenties en enthousiasme in de verf zet, zal hem helpen om eventuele kansen te grijpen en zo zijn loopbaan te ontwikkelen.”

Loopbaan en ambities

De term loopbaan lijkt tegenwoordig een andere betekenis te hebben voor de jongere generatie : de markt mag dan al selectief zijn, maar dat geldt ook voor de jongeren. Ze lijken voor alles op zoek naar een job die te maken heeft met hun studies en ze zijn niet bereid om eender welke job aan te nemen, ondanks de crisis. “Dat is het syndroom van de generatie Y,” verduidelijkt Jonathan Ferrera. “Jongeren willen zich minder moeten inzetten, maar eisen een groter evenwicht in hun leven, en dat onmiddellijk. Maar wie aanvaardt om onderaan de ladder te beginnen en over een goede persoonlijkheid beschikt, kan een briljante loopbaan uitbouwen.”
“Wij raden nieuwkomers op de arbeidsmarkt aan flexibel, proactief en creatief te zijn,” vertelt Dries De Vos. “Hun cv moet opvallen, en daartoe moeten ze werkethos in de verf zetten, alsook hun troeven en de ervaring die ze eventueel al opgedaan hebben via stages, vrijwilligerswerk of tijdelijke jobs. En ook het opbouwen van een goed netwerk van contacten, deelnemen aan evenementen in de sector die hen interesseert of zich inschrijven bij een rekruteringsbureau, zijn evenveel mogelijkheden voor de jongeren om vertrouwd te raken met de bedrijfswereld en zo zijn kansen op een job te vergroten.. De arbeidsmarkt is erg concurrentieel, en wie erin slaagt alle opportuniteiten te grijpen die hem/haar worden aangeboden, zal heel snel zijn/haar droomjob vinden,” besluit hij.

Cindya Izzarelli